Informacja o ochronie danych osobowych

§1

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Szlachetka (zwana dalej: Kancelarią) z siedzibą w Zielonego Górze przy ul. Stanisława Moniuszki 3D, 65-409 Zielona Góra , NIP: 9730929492, REGON: 525572537

§2

Kontakt z Kancelarią można uzyskać w sposób następujący:

1. listownie na adres: ul. Stanisława Moniuszki 3D, 65-409 Zielona Góra

2. drogą mailową na adres: kancelaria.szlachetka@gmail.com.

3. drogą telefoniczną pod nr: +48 696 264 413

§3

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1. świadczenia pomocy prawnej oraz udzielania porad prawnych.

2. zastępstwa procesowego przed sądami, organami administracji publicznej oraz organami ścigania.

3. zastępstwa w sporach pozasądowych

4. sporządzania opinii prawnych

§4

Zakres przetwarzania Państwa danych osobowych jest następujący:

1. imię i nazwisko

2. adres zamieszkania, ewentualnie adres zameldowania

3. numer PESEL

4. numer NIP oraz REGON

5. numery telefoniczne

6. adres poczty elektronicznej e-mail

7. numery rachunków bankowych

§5

W przypadki świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną, przetwarzane będą również następujące dane osobowe:

1. oznaczenia identyfikujące użytkownika,

2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik,

3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu, oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

4. informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§6

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

1. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego w związku z wymogami sporządzania pism zawartymi w następujących ustawach: w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania cywilnego, w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

2. konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

3. istnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§7

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w niezbędnym zakresie:

1. sądom, organom ściągania, organom administracji publicznej oraz przeciwnikom w  sporach prawnych w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klientów Kancelarii.

2. biuru księgowemu, które zapewnia obsługę księgową kancelarii w celu wywiązania się na Administratorze z obowiązków podatkowych oraz prowadzenia ewidencji podatkowej.

3. dostawcy oprogramowania umożliwiającego wystawienia faktur VAT w celu prowadzenia dokumentacji księgowej.

4. pełnomocnikom procesowym w celu zapewnienia zastępstwa procesowego przed sądami, organami ściągania oraz organami administracji publicznej.

5. tłumaczom przysięgłym w celu przetłumaczenia dokumentów na zrozumiały język umożliwiający świadczenie pomocy prawnej zagranicznym osobom fizycznym lub prawnym.

§8

1. Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania celu opisanego w §3 maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia świadczenia usługi.

2. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§9

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje ich do państwa trzeciego ani do  organizacji międzynarodowych.

§ 10

Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie profiluje danych osobowych.

§ 11

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych: przysługuje w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mailowy Kancelarii.

2. prawo dostępu do danych osobowych,

3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii,

7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Kancelarii Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

1. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania
serwisu, a  w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. Poprzez piki “cookies”
należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach
końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika
(takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do
wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną
do jego potrzeb. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych
informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w  plikach cookies.

3. Możecie Państwo w każdym czasie we własnym zakresie dokonać zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany
ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia
te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

4. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych
funkcji w  przeglądarce internetowej, której Państwo używają przy czym
usuniecie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej.

Kancelaria Radcy Prawnego

Marek Szlachetka

ul. Moniuszki 3D

65-409 Zielona Góra

Telefon: +48 696 264 413

Email:kancelaria.szlachetka@gmail.com

NIP: 9730929492