opaska SDE

System Dozoru Elektronicznego SDE: Alternatywa dla więzienia? – Pełna wersja z przykładami

System Dozoru Elektronicznego (SDE) zyskuje coraz większą popularność jako alternatywa dla odbywania kary pozbawienia wolności w tradycyjnym więzieniu. Polega on na monitorowaniu skazanego za pomocą urządzeń elektronicznych, takich jak nadajnik i opaska na nodze. SDE pozwala skazanym pozostać w swoich domach i środowisku społecznym, co może mieć pozytywny wpływ na ich resocjalizację. W tym rozszerzonym artykule kompleksowo omówimy system dozoru elektronicznego, uwzględniając jego zasady działania, zalety, wady oraz przedstawiając szczegółowe case study, obrazujące realne zastosowanie SDE w praktyce.

System Dozoru Elektronicznego (SDE) został wprowadzony w Polsce Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Ustawa weszła w życie 1 września 2009 r. i stanowiła przełomowy moment w polskim systemie penitencjarnym.

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego – główne cele wprowadzenia:

 • Zmniejszenie kosztów utrzymania więźniów: Tradycyjne więzienie wiąże się z wysokimi kosztami utrzymania osadzonych. SDE jest znacznie tańszą alternatywą, ponieważ skazani pozostają w swoich domach i nie wymagają nadzoru personelu więziennego.
 • Poprawa resocjalizacji skazanych: SDE pozwala skazanym na utrzymanie więzi rodzinnych i zawodowych, co może mieć pozytywny wpływ na ich resocjalizację i powrót do społeczeństwa po odbyciu kary.
 • Odciążenie więzień: Wprowadzenie SDE miało na celu zmniejszenie przeludnienia polskich więzień, które w tamtym czasie stanowiło poważny problem.

Początki SDE w Polsce:

Pierwsze pilotażowe programy SDE rozpoczęły się w Polsce w 2004 roku. Dotyczyły one ograniczonej ilości osadzonych i miały na celu sprawdzenie efektywności tego systemu. Po pozytywnych wynikach pilotażu, rząd zdecydował się na wprowadzenie SDE na szerszą skalę.

Rozwój SDE w Polsce:

W ciągu kolejnych lat SDE był stopniowo rozwijany i udoskonalany. Wprowadzono nowe technologie, takie jak GPS i monitoring radiowy, co zwiększyło precyzję i niezawodność systemu. Zwiększono również liczbę skazanych, którzy mogą skorzystać z SDE.

Obecnie SDE jest integralną częścią polskiego systemu penitencjarnego. Liczba skazanych odbywających kary w tym systemie systematycznie rośnie z każdym rokiem i jest postrzegany jako skuteczna i humanitarna alternatywa dla tradycyjnego więzienia.

Zasady działania SDE:

System Dozoru Elektronicznego opiera się na dwóch kluczowych elementach:

 • Nadajnik (urządzenie monitorujące): Urządzenie to jest instalowane w domu skazanego i przesyła informacje o jego lokalizacji do centrali monitorowania.
 • Opaska na nodze: Skazany nosi ją przez całą dobę, a ona rejestruje jego ruchy.

Centrala monitorowania śledzi na bieżąco położenie skazanego i w razie naruszenia warunków dozoru (np. opuszczenie wyznaczonej strefy) natychmiast informuje o tym odpowiednie służby.

Potrzebujesz porady prawnej?

Skontaktuj się z nami w celu analizy Twojej sprawy

Art. 43la Kodeksu Karnego Wykonawczego określa warunki, w jakich skazany może odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Zgodnie z tym artykułem, z SDE mogą skorzystać osoby skazane na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku i 6 miesięcy, które spełniają następujące warunki:

 • Nie stanowią zagrożenia dla społeczeństwa: Sąd bierze pod uwagę m.in. rodzaj i charakter popełnionego przestępstwa, a także wcześniejszą kartotekę skazanego.
 • Posiadają stałe miejsce zamieszkania: Skazany musi mieć zapewnione miejsce zamieszkania, w którym będzie odbywał karę w systemie SDE.
 • Wyrażają zgodę na odbycie kary w systemie SDE: Skazany musi dobrowolnie wyrazić zgodę na odbywanie kary w systemie SDE.

Dodatkowo, sąd może wziąć pod uwagę inne okoliczności, takie jak:

 • Pozytywna prognoza resocjalizacyjna: Sąd ocenia, czy skazany ma szansę na powrót do społeczeństwa po odbyciu kary.
 • Zatrudnienie lub możliwość podjęcia pracy: Sąd bierze pod uwagę sytuację zawodową skazanego i to, czy ma on możliwość podjęcia pracy podczas odbywania kary w systemie SDE.
 • Możliwość sprawowania opieki nad dziećmi: W przypadku osób opiekujących się dziećmi, sąd sprawdza, czy system SDE nie będzie negatywnie wpływał na ich opiekę.

Należy pamiętać, że decyzja o zezwoleniu na odbycie kary w systemie SDE należy do sądu i jest podejmowana indywidualnie w stosunku do każdego skazanego.

System Dozoru Elektronicznego oferuje szereg istotnych zalet:

 • Zmniejszenie kosztów utrzymania więźniów: SDE jest znacznie tańszy w utrzymaniu niż tradycyjne więzienie.
 • Możliwość pozostania w domu i środowisku społecznym: Skazani mogą kontynuować życie rodzinne i zawodowe, co może ułatwić im resocjalizację i powrót do społeczeństwa po odbyciu kary.
 • Pozytywny wpływ na resocjalizację: SDE może motywować skazanych do przestrzegania prawa i podejmowania pozytywnych zmian w swoim życiu.
 • Zachowanie więzi rodzinnych i zawodowych: Skazani mogą utrzymać kontakt z rodziną i przyjaciółmi, a także kontynuować pracę lub naukę.
prokurator

Pan Jan, 45-letni mężczyzna, został skazany na 1 rok pozbawienia wolności za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Sąd, biorąc pod uwagę brak jego kartoteki kryminalnej i pozytywną prognozę resocjalizacyjną, zezwolił na odbycie kary w systemie SDE. Dzięki temu pan Jan mógł pozostać w domu z żoną i dziećmi, kontynuować pracę jako mechanik i uczęszczać na terapię uzależnień. Po zakończeniu kary pan Jan nie powrócił na przestępczą ścieżkę i z powodzeniem funkcjonuje w społeczeństwie.

W przeszłości pani Anna miała problemy z uzależnieniem od narkotyków, co wpłynęło na jej zachowanie. Dzięki SDE mogła kontynuować terapię w ośrodku leczenia uzależnień, a także regularnie spotykać się z dziećmi pod nadzorem kuratora sądowego. System SDE okazał się dla niej szansą na uporządkowanie życia i zerwanie z przeszłością. Po zakończeniu kary pani Anna kontynuuje terapię i aktywnie angażuje się w wychowanie dzieci.

Pan Marek, 50-letni mężczyzna, miał bogatą kartotekę kryminalną, w tym liczne skazania za kradzieże. Sąd, biorąc pod uwagę jego skłonność do recydywy, początkowo orzekł karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Po kilku miesiącach pobytu w więzieniu pan Marek wyraził chęć odbycia reszty kary w systemie SDE. Dzięki tej decyzji mógł uczestniczyć w programach resocjalizacyjnych dostosowanych do jego potrzeb, a także utrzymać kontakt z rodziną. Po zakończeniu kary pan Marek nie powrócił na przestępczą ścieżkę i odnalazł stabilną pracę.

Zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego wydaje sąd penitencjarny, który jest wydziałem Sądu Okręgowego.

Sąd penitencjarny rozpatruje wniosek skazanego i może udzielić zezwolenia na odbycie kary w SDE. Sąd bierze pod uwagę szereg czynników, takich jak:

 • Rodzaj i wymiar kary: SDE jest przeznaczone dla osób skazanych na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku i 6 miesięcy.
 • Pozytywna prognoza resocjalizacyjna: Sąd ocenia, czy skazany ma szansę na powrót do społeczeństwa po odbyciu kary.
 • Brak zagrożenia dla społeczeństwa: Sąd bierze pod uwagę m.in. rodzaj i charakter popełnionego przestępstwa, a także wcześniejszą kartotekę skazanego.
 • Stałe miejsce zamieszkania: Skazany musi mieć zapewnione miejsce zamieszkania, w którym będzie odbywał karę w systemie SDE.
 • Zgoda skazanego: Skazany musi dobrowolnie wyrazić zgodę na odbywanie kary w systemie SDE.
kajdanki

Krok 1: Wniosek skazanego

Pierwszym krokiem jest wniosek o udzielenie zezwolenia złożony przez skazanego do sądu penitencjarnego (właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu). Wniosek powinien zawierać m.in.:

 • Dane osobowe skazanego
 • Informacje o karze pozbawienia wolności
 • Uzasadnienie wniosku
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie kary w systemie SDE
 • Dokumentację potwierdzającą posiadanie stałego miejsca zamieszkania
 • Inne dokumenty, które sąd może uznać za niezbędne

Krok 2: Opinia kuratora sądowego

Sąd kieruje wniosek skazanego do kuratora sądowego, który sporządza opinię na temat zasadności odbywania kary w systemie SDE. Opinia kuratora opiera się na rozmowie ze skazanym, analizie jego sytuacji życiowej i prognozie resocjalizacyjnej.

Krok 3: Rozprawa sądowa – zezwolenie na SDE

Sąd na rozprawie wysłuchuje skazanego, kuratora sądowego oraz innych osób, których udział w sprawie jest niezbędny. Po rozważeniu wszystkich okoliczności sąd wydaje postanowienie o zezwoleniu na odbycie kary w systemie SDE lub o odmowie takiego zezwolenia.

Skorzystanie z pomocy prawnika w procesie ubiegania się o SDE może znacznie zwiększyć szanse skazanego na objęcie tą formą odbywania kary. Prawnik pomoże w przygotowaniu wniosku, sformułowaniu odpowiednich argumentów i reprezentowaniu skazanego na rozprawie sądowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Skontaktuj się z nami w celu analizy Twojej sprawy

Skazany nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w systemie SDE. Koszty instalacji i obsługi urządzeń elektronicznych pokrywa Skarb Państwa.

Kara pozbawienia wolności odbywana w systemie SDE kończy się z dniem jej zakończenia orzeczonego przez sąd. Skazany zobowiązany jest do zwrócenia nadajnika i opaski na nogę oraz do przestrzegania wszystkich warunków dozoru do końca odbywania kary.

System Dozoru Elektronicznego stanowi coraz częściej stosowaną alternatywę dla odbywania kary pozbawienia wolności w tradycyjnym więzieniu. Oferuje on szereg zalet, takich jak zmniejszenie kosztów utrzymania więźniów, możliwość pozostania w domu i środowisku społecznym oraz pozytywny wpływ na resocjalizację. Należy jednak pamiętać, że SDE nie jest pozbawiony wad, a jego skuteczność zależy od indywidualnej sytuacji każdego skazanego. Ważne jest, aby sądy dokładnie rozważały wszystkie aspekty przed podjęciem decyzji o zezwoleniu na odbycie kary w systemie SDE.

Kancelaria Radcy Prawnego

Marek Szlachetka

ul. Moniuszki 3D

65-409 Zielona Góra

Telefon: +48 696 264 413

Email:kancelaria.szlachetka@gmail.com

NIP: 9730929492

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *